Diagnoza

Każda psychoterapia powinna rozpoczynać się od diagnozy psychologicznej, czyli od sprecyzowania i nazwania problemów, z którymi osoba zgłasza się na terapię. Jeśli diagnoza nie jest celem głównym, to w procesie terapii, terapeuta wraz z pacjentem tworzą tzw. sformułowanie przypadku, które jest opisem problemu pacjenta wraz z podaniem jego źródła, mechanizmów podtrzymujących i płaszczyzn życia na które wpływa. Tworzone jest to nie po to aby się zetykietyzować takim czy innym zaburzeniem lecz aby problem stał się bardziej zrozumiały, a przez to rozwiązywalny. W toku terapii sformułowanie jest uzupełniane, przekształcane w miarę uzyskiwania nowych informacji czy innej perspektywy rozumienia problemu. Finalnie przy końcu terapii sformułowanie pomaga stworzyć procedury zapobiegające nawrotom problemu (profilaktyka).

W procesie sformułowania przypadku oprócz ukierunkowanego wywiadu klinicznego pomocne bywają wystandaryzowane metody badań psychologicznych czyli testy. Dają one w pewnej mierze zobiektywizowane spojrzenie na problem oraz precyzyjne określenie stanu psychicznego osoby badanej w aspekcie poznawczym (intelektualnym), emocjonalnym i osobowościowym. Przeprowadzenie profesjonalnej diagnostyki pozwala również podjąć właściwe decyzje co do dalszego leczenia, wyboru najbardziej skutecznej formy i metody terapii (szczególnie jeśli wcześniej podejmowane próby leczenia nie przynosiły satysfakcjonujących rezultatów).

Pełna diagnoza psychologiczna może być zakończona wystawieniem opinii psychologicznej.

Koszt przeprowadzenia diagnozy jest zależny od ilości spotkań, koszt jednego spotkania 50 min. to 180 zł. Zazwyczaj do pełnej diagnozy potrzeba od dwóch do pięciu spotkań, co zależy od stopnia złożoności problemów. Wystawiana na prośbę osoby badanej pisemna opinia psychologiczna jest dodatkowo płatna 300 – 500 zł.